Fluid management

Hydrauliske anlegg med god fluid management er vesentlig mer driftssikre, har lengre levetid, med en bedre driftsøkonomi enn anlegg som ikke har god fluid management - eller som ikke har fluid management i det hele tatt.

Fravær av god fluid management for et hydraulisk anlegge vil kunne føre til økt internlekkasje og dermed dårligere virkningsgrad i ventiler, økt ekstern lekkasje - som i sin tur fører til forurensing, redusert levetid 

I verste fall vil manglende fluid management forårsake at det hydrauliske anlegget totalhavarerer!

Hva er fluid management?
Fluid management handler om å ta status på beskaffenheten til en hydraulisk væske. Dette omfatter både renhetsklassifikasjon, vanninnhold og nedbrytningsgrad. Dette gjøres gjennom bruk av en partikkelteller.

Det handler imidlertid også om å iverksette nødvendige tiltak. Registrering av status på den hydrauliske væsken har ingen hensikt hvis tiltak ikke iverksettes dersom resultatet tilsier det. Det krever kunnskap.

Iverksetting av tiltak for å sikre hydrauliske væsker med riktig beskaffenhet fordrer tilgang på riktig utstyr, som for eksempel: Filter enheter, Fluid purifier system, Mobil service enhet, eller partikkelteller.

Erfaring viser at mange havarier kunne vært unngått dersom den hydrauliske væsken hadde hatt en riktig beskaffenhet, samt at sofistikerte måleinstrumenter ikke kan skjule manglende kunnskap.

Du kan få fluid management utstyr fra følgende produsenter hos oss:


  Type
  
Produsent
  Filterenheter
Internormen
   
  Fluid Purifier System 
Internormen
   

  Mobil Service enhet 
  
Internormen

  Måle-, diagnose- og analyse-systemer
   
Internormen
For å sikre at ditt hydrauliske anlegg skal være mest mulig driftssikkert, med lang levetid og en god drifts- økonomi, så vil vi bidra til at du får tilgang på nødvendig informasjon om oljens status/ beskaffenhet for derved å kunne foreta nødvendige tiltak, for eksempel gjennom filterplassering, filterbytte og eventuelt kjølebehov.

Kontakt Hydex vedrørende fluid management
 
Page rendered: 30.12.2022 00:46:28
OXX.Authorization.User.Username: Hydex_Systemhydraulikk_anonym (NO)